Algemene voorwaarden Brigitte Dam.com

Inhoudsopgave:
– Artikel 1 – Definities
– Artikel 2 – Bedrijfsgegevens en identiteit van de ondernemer
– Artikel 3 – Copyright
– Artikel 4 – De overeenkomst
– Artikel 5 – De producten
– Artikel 6 – De prijzen
– Artikel 7 – Herroepingsrecht
– Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
– Artikel 9 – Betaling
– Artikel 10 – Garantie
– Artikel 11 – Verzendkosten
– Artikel 12 – Levering
– Artikel 13 – Privacy
– Artikel 14 – Klachtenregeling
– Artikel 15 – Geschillen

Artikel 1 – Definities
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Bedrijfsgegevens en identiteit van de ondernemer
Bedrijf: Brigitte Dam
KvK-nummer: 57219346
BTW-identificatienummer: NL126521621B01

Ondernemer:
Naam: Brigitte Dam
Telefoonnummer: 06-53 41 51 93. Dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 17:00. Helaas heb ik niet altijd de mogelijkheid op te nemen wegens andere werkzaamheden. U kunt een voicemail bericht achterlaten en de mail wordt binnen 24 uur beantwoordt.
E-mailadres: info@brigittedam.nl

Artikel 3 – Copyright
3.1. Op alle artikelen, ontworpen producten door de ondernemer: Brigitte Dam, de webdesign en de afbeeldingen ligt een copyright. Op basis van auteursrecht is het dan ook ten strengste verboden de hier bovengenoemde designs te vermenigvuldigen, afdrukken of hergebruiken zonder schriftelijke en ondertekende toestemming van de auteur, ondernemer: Brigitte Dam.

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

4.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

4.3. De overeenkomst tot koop van de producten komt tot stand na een orderbevestiging wat per mail wordt verstuurd aan de consument.

4.4. Elke consument verklaart zich (zonder voorbehoud) door het plaatsen van een bestelling voor akkoord met de leveringsvoorwaarden.

4.5. De ondernemer heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website (winkel) te wijzigen.

4.6 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – De producten
5.1. Aangezien de ondernemer veelal gebruik maakt van natuurlijke en handgemaakte materialen zoals edelstenen, kunnen kleuren en/of de vorm enigszins afwijken van de afbeeldingen van het betreffende product op de webwinkel. Kleine afwijkingen in kleur en vorm van het product is geen reden voor retourzending van het product.

5.2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor typ- en/of zetfouten, evenals programmeer- of programmafouten.

Artikel 6 – Prijzen
6.1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

6.2. Aan verkeerde prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

6.3. De aanbiedingen zijn geldig zolang deze zichtbaar zijn op de webwinkel.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
7.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2. De consument is verplicht via het contactformulier aan te geven dat hij een product wilt retourneren, alvorens het product terug te sturen en alvorens het ontvangen van een bevestiging van de retouraanvraag.

7.3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.4. Aangezien de ondernemer veelal gebruik maakt van natuurlijke en handgemaakte materialen zoals edelstenen, kunnen kleuren en/of de vorm enigszins afwijken van de afbeeldingen van het betreffende product op de webwinkel. Kleine afwijkingen in kleur en vorm van het product is geen reden voor retourzending van het product. Wanneer het artikel niet voldoet aan uw verwachtingen kunt u via het contactformulier een retouraanvraag naar ons sturen.

7.5. De consument is verantwoordelijk voor correcte retourzending. Wanneer de consument de bestelling wilt retourneren, dient de consument de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen via mail of telefoon. Hierna ontvangt de consument de nodige instructies en het retourneer adres. De sieraden dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking met de pakbon binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling te worden geretourneerd.

7.6. Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, aan u overgemaakt worden. De consument wordt per e-mail op de hoogte gebracht van terugstorting.

7.7. Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de koper wanneer het gaat om een product welke in goede staat ontvangen is. De ondernemer raadt de consument aan om het retour zenden van een artikel via aangetekende post te doen.
Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 8.3.

8.2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
8.3.1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
8.3.2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
8.3.3. die speciaal op maat gemaakt zijn;
8.3.4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

Artikel 9 – Betaling
9.1. Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. Wanneer de betaling van de online bestelling voldaan is, zal de bestelling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2-3 werkdagen geleverd worden op het door u aangegeven afleveradres. Let op: dit geldt voor bestellingen binnen Nederland. Buiten Nederland zijn dit minimaal 3 werkdagen (verschillend per land).

9.2. U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden:
9.2.1. Betaling via iDEAL.
Dit is mogelijk wanneer u gebruik maakt van internetbankieren bij de ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers..
9.2.2. Betaling vooruit via overboeking per bank of giro op rekening nr. NL54 RABO 0170 6482 73. BIC RABONL2U.
9.2.3. Betaling via Paypal.

9.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

9.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Garantie
10.1. De ondernemer hanteert een garantietermijn van 30 dagen.

10.2. Mits het product normaal is gebruikt en de onderhoudsadviezen die vermeldt staan op de website in acht zijn genomen zal de ondernemer er alles aan doen klachten, binnen 7 dagen na het ontvangen van het retour gezonden artikel, naar tevredenheid op te lossen.

10.3. De koper kan geen beroep doen op de garantie in geval van:
10.3.1. normale slijtage.
10.3.2. onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de onderhoudsadviezen.
10.3.3. aan het artikel door of namens koper aangebrachte wijzigingen.
10.3.4. beschadiging door opzet of grove minachtzaamheid.
10.3.5. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.

10.4. Binnen de garantietermijn zal het artikel kosteloos gerepareerd worden, bij het tonen van de authenticiteitskaart en code, indien de gebruikte materialen voorradig zijn. Wanneer dit niet het geval is zal de ondernemer in overleg met de consument zoeken naar een passende oplossing.

Artikel 11 – Verzendkosten
11.1. De verzendkosten bedragen € 2,00 voor bestellingen binnen Nederland. Buiten Nederland, maar binnen Europa bedragen de verzendkosten € 4,50.

11.2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van een zending tijdens transport door PostNL. Mocht een zending zoekraken, dan zullen wij er alles aan doen hier een passende oplossing voor te vinden.

11.3. De consument is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een foutief opgegeven leveringsadres. Eventuele extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ook voor rekening van de consument.

11.4.Levering kan geschieden op elk willekeurig adres opgegeven door de consument.

Artikel 12 – Levering
12.1. Ons streven is om binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling via PostNL aan te bieden.

12.2. Indien de levertijd onverhoopt niet haalbaar is, neemt de ondernemer contact met de consument op om hen op de hoogte te stellen van de gewijzigde levertijd.

12.3. Indien De ondernemer niet binnen 2 à 3 werkdagen kan leveren omdat de webwinkel is gesloten voor onbepaalde tijd, wordt dit vermeld op de webwinkel.

12.4. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

12.5. In sommige gevallen dienen de sieraden op maat gemaakt te worden of versteld te worden voor de consument. Dit kan extra levertijd kosten. Hier wordt de consument tijdig van op de hoogte gebracht.

Artikel 13 – Privacy
13.1. De ondernemer verstuurt persoonlijke gegevens over een beveiligde SSL verbinding.

13.2. De ondernemer zal de gegevens die u invoert uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit houdt in om uw bestelling te verwerken en uw gegevens door te geven aan PostNL voor aflevering.

13.3. De consument zijn persoonsgegevens zullen verder gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te houden van gerelateerde informatie, acties en eventuele aanbiedingen van de producten van De ondernemer.

13.4. De consument zijn gegevens worden niet aan derden verstrekt.

13.5. Indien de consument van ons geen e-mail, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, meer wenst te ontvangen kan hij zich afmelden door het contactformulier op onze website in te vullen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
14.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Geschillen
15.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

X